Na rzecz swoich klientów Legal Assistance świadczy usługi z zakresu windykacji należności w sytuacji, gdy dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Podejmowane przez nas działania oparte są na bogatym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach naszego zespołu, a poszczególne czynności uzależnione są od indywidualnej sytuacji dłużnika.

Celem odzyskania należności dla naszego Klienta zespół prawników Legal Assistance stosuje wszelkie prawem przewidziane metody, poczynając od działań polubownych i wywieranej w ten sposób presji, przez szereg postępowań sądowych po postępowania karne.

Metody przez nas obierane są częstokroć na tyle niekonwencjonalne i przez to, rzadko wykorzystywane przez inne firmy windykacyjne czy kancelarie prawne, że dłużnicy nie są nie przygotowani. To istotne, bowiem wraz ze wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa dłużnicy są coraz lepiej przygotowani do postępowań egzekucyjnych torpedując je i uniemożliwiając wyegzekwowanie należności przez komornika. Jednocześnie, częstokroć gdy majątek dłużnika i jego możliwości pozyskania środków finansowych nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, obowiązuje zasada – kto pierwszy, ten lepszy – dlatego istotnym jest działanie nie tylko przeciwko dłużnikowi, ale także niejako przeciwko innym wierzycielom.

Jednym z narzędzi odzyskiwania należności jest metoda windykacji polubownej, która cieszy się największym uznaniem pośród naszych Klientów.

Wynika to na ogół z poszanowania dla kwalifikacji naszego zespołu, który umiejętnie wykorzystując techniki negocjacji realizuje zadanie w postaci egzekucji należności przy jednoczesnym zachowaniu dobrych stosunków biznesowych pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem. Częstokroć wierzyciele nie podejmują kroków zmierzających do odzyskania swoich pieniędzy w obawie przed utratą możliwości przyszłej współpracy z klientem, czy też ze względów osobistych i zażyłości z partnerem handlowych – co dotyczy w szczególności mniejszych podmiotów – nie wypada im upominać się o swoje. Mając to na uwadze dobieramy tak metody windykacji, by dłużnik nabrał przekonania o profesjonalizmie Państwa działania nie mając przy tym negatywnych odczuć do osoby wierzyciela. Mechanizmy wykorzystywane podczas windykacji polubownej mają między innymi na celu dodatkowe Państwa zabezpieczenie oraz poprawę Państwa procesowej sytuacji na wypadek konieczności wystąpienia na drogę postępowania sądowego oraz egzekucji sądowej.

Nasza wysoka skuteczność wynika ze specjalizacji w windykacji, bogatej wiedzy prawniczej oraz doświadczeniu w prowadzeniu częstokroć trudnych negocjacji.

W imieniu naszych klientów występujemy przed sądami powszechnymi celem uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do prowadzenia egzekucji przy wykorzystaniu przymusu państwowego, to jest egzekucji komorniczej. Nasza działalność, w przeciwieństwie do większości firm windykacyjnych czy kancelarii prawnych nie kończy się na złożeniu wniosku do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji!

Bierzemy aktywny udział w całym postępowaniu egzekucyjnym. Uczestniczymy w czynnościach egzekucyjnych wspierając organ egzekucyjny poprzez zapewnienie odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia egzekucji, takich jak udział negocjatora, transport na potrzeby zajętych ruchomości, ochrona, tragarze i inne.

Nasze uczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym oraz zapewnienie odpowiednich narzędzi pozwala wielokrotnie zwiększyć jego skuteczność. Poza faktem, iż podczas takich czynności dochodzi do odbierania składników majątku dłużnikom, często jest to kolejna okazja do przeprowadzenia negocjacji, i zabezpieczenia spłaty pozostałej części zobowiązania. Podkreślić należy, iż dłużnicy coraz częściej wykorzystują możliwości prawne do uniemożliwienia realizacji wyroków sądowych i uczynienia egzekucji bezskutecznymi. Nasze zadanie polega na tym, by temu przeciwdziałać przy wykorzystaniu innych narzędzi prawnych, również pociągając takich dłużników do odpowiedzialności karnej.

Podobnie jak przed zawarciem umowy, i powstaniem wierzytelności proponujemy naszym klientom zabezpieczenie transakcji, tak i już po powstaniu wierzytelności w przypadku braku możliwość natychmiastowej spłaty długu przez dłużnika, zabezpieczamy jej spłatę w późniejszym czasie.

Istnieje szereg metod zabezpieczania wierzytelności, które pozwalają dłużnikowi pozyskać środki finansowe, odzyskać płynność finansową przy jednoczesnej gwarancji zaspokojenia wierzyciela. Pamiętać należy, iż z pustego i Salomon nie naleje, a zatem należy często dać dłużnikowi możliwość uzyskania środków finansowych, z tym zastrzeżeniem i gwarancją, że będą one przeznaczone na spłatę zobowiązań naszego klienta.

Mnogość prawem dopuszczalnych i stosowanych przez nas rozwiązań poprzedzona jest każdorazową szczegółową analizą sytuacji prawnej nie tylko dłużnika ale i wierzyciela.

Powszechnym jest pogląd, iż ogłoszenie upadłości przez dłużnika równoznaczne jest z definitywnym brakiem możliwości odzyskania należności. Opinia taka panuje zarówno wśród wierzycieli, jak i dłużników którzy upatrują w tym uwolnienia się od ciążących zobowiązań .

Nasza praktyka pokazuje, iż stanowisko takie jest zupełnie nieuzasadnione i nie należy załamywać rąk w przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika, a wręcz przeciwnie. Z powodzeniem prowadzimy windykację należności po ogłoszeniu przez dłużników upadłości, a w szczególności, już po zakończeniu postępowania upadłościowego. Ułatwia to niewielki o ile nie znikomy odsetek wierzycieli decydujących się na ten krok.

Jednym z elementów mających na celu zmobilizowanie dłużników do spłaty należności są wszczynane na nasz wniosek postępowania karne, w których aktywnie uczestniczymy za pośrednictwem współpracujących z nami kancelarii adwokackich specjalizujących się w danego rodzaju przestępstwach.

Mamy na uwadze, iż często przywoływany czyn zabroniony w postaci oszustwa, opisany w art. 286 kodeksu karnego jest z uwagi na jego konstrukcję niezmierny trudny do przypisania kontrahentowi, który nabył towar lub usługę i za nią nie zapłacił. Stąd, prowadzone przez postępowania karne ukierunkowane są wielokroć w stronę czynów zabronionych spenalizowanych w innych ustawach niż kodeks karny, co na ogół przynosi oczekiwane rezultaty bowiem dłużnicy nie są na te okoliczności przygotowani.

Postępowania karne stanowią często asumpt do późniejszych procesów cywilnych które także na rzecz naszych klientów prowadzimy, dlatego też odgrywają one częstokroć bardzo istotną rolę w finalnym odzyskaniu trudnych należności.